Facebook Albatros Media

English

Slovensky

Veľký letný výpredaj
košík
Nákupný košík: 0 položiek za 0,00 Eur

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1 Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "Podmienky") sa riadia všetky maloobchodné vzťahy, t.j. vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou Albatros Media Slovakia s.r.o. so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 46106596, DIČ: 2023240274. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B (ďalej len "dodávateľ alebo "predávajúci"), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu http://albatrosmedia.sk/ a kupujúcimi, ktorí sú spotrebitelia (ďalej len "odberateľ" alebo "kupujúci"). Všetky obchodné zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

1.2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej dodávateľ, resp. predávajúci.

Dodávateľ /predávajúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľov, ktorí priamo alebo prostredníctvom iných dodávateľov dodávajú kupujúcemu výrobky alebo poskytujú služby.

Kupujúci/odberateľ - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky - zmluvná dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky a je na ne dostatočne dopredu upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

1.3 Odstúpenie od zmluvy

Aj keď si vyberiete nevhodný výrobok, máte možnosť jeho vrátenia do 14 dní od doručenia bez udania dôvodu. Vrátenie peňazí bude uskutočnené bankovým prevodom najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. K odstúpeniu je treba, aby Váš prejav vôle, ktorým odstupujete od zmluvy, bol vo vyššie uvedenej lehote doručený predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má predávajúci nárok si účtovať oprávnené náklady s vybavením objednávky (a to poštovné, náklady na vybavenie objednávky a náklady na materiál). Predávajúci bude účtovať manipulačný poplatok 2,50€ a náklady na poštovné podľa nášho sadzobníku. V prípade väčšieho opotrebenia i čiastku odpovedajúcu tomuto opotrebeniu.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúčame spotrebiteľovi tovar zabaliť tak, aby bol v priebehu prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúceho.

1.4 Vybavenie objednávky a dodacia lehota

Po odoslaní objednávky príde na Vašu e-mailovú adresu automatické potvrdenie.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

1.5 Doprava

Náklady na doručenie zahrňujú: poštovné, dobierku a balné. Určujú sa podľa konečnej výšky objednávky a po odčítaní všetkých zliav.

Náklady na doručeniedo 20 €nad 20€
Slovenská pošta (dobierka)2,79 €0 €
kuriér - ReMax (dobierka)3,99 €0 €

 

1.6. Spôsob platby

Dobierka - Vaša objednávka je zaslaná poštou na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí.

1.7 Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené s DPH 10% a sú koncové. Súčasťou dodávky je riadny daňový doklad. Všetky ceny vrátane akčných platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednali bez ohľadu na zmeny.

 

1.8 Zľavy a zľavové kupóny

Pokiaľ ste v rámci našich špeciálnych akcií (rozposielanie, inzercia v časopisoch, e-mail, a pod.) dostali zľavový kupón s číselným kódom alebo heslo zľavovej akcie, je možné ho uplatniť v priebehu objednávkového procesu (v 1. kroku Nákupný košík). V jednej objednávke je možné uplatniť len jeden zľavový kupón alebo heslo zľavovej akcie. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.

 

2. REKLAMAČNÝ PORIADOK

2.1 Poškodený tovar

Ak je balík s objednaným tovarom evidentne poškodený už pri odovzdaní pracovníkom pošty, či prepravnou spoločnosťou (kuriér), odporúčame zásielku neprevziať a informovať nás o tejto skutočnosti telefonicky či e-mailom, aby sme mohli zásielku pre Vás opätovne vyexpedovať.

Ak zistíte poškodenie až po rozbalení zásielky, je nutné o tejto škode do 3 dní (okamžite) po jej doručení informovať e-mailom, poštou či telefonicky zamestnanca našej spoločnosti, ktorý Vašu objednávku vybavoval. Jeho meno je vždy aj s kontaktom uvedený na faktúre, ktorú dostanete spoločne s tovarom. Vo Vašej reklamácií vždy uveďte číslo faktúry a stručný popis chyby.

2.2 Chybne dodaný tovar

Ak žiadate dodanie chýbajúcej časti tovaru (napr. súčasťou knihy býva CD), stačí túto požiadavku oznámiť telefonicky, e-mailom alebo písomne nášmu pracovníkovi a chýbajúci doplnok Vám zdarma obratom pošleme. Vo Vašej reklamácií opäť uveďte číslo faktúry a stručný popis chyby.

V prípade chybnej expedície (na faktúre je uvedená správna kniha, ale v balíku bola doručená iná) zašlite prosím chybne zaslanú knihu s kópiou faktúry na našu adresu, obratom Vám zašleme knihu správnu.

2.3 Výmena a vrátenie tovaru

Ak žiadate úplnú výmenu tovaru, či vrátenie peňazí, je potrebné poškodenú knihu doporučene zaslať späť na našu adresu do rúk pracovníka, ktorý Vašu objednávku vybavoval. Ku knihe (knihám) priložte originál faktúry a stručný popis chyby s Vašou požiadavkou (vrátenie peňazí, výmena tovaru). Ak žiadate vrátenie peňazí, uveďte číslo Vášho účtu, kam majú byť peniaze vrátené. Peniaze Vám budú vrátené v plnej výške, ktorú ste uhradili vrátane zaplateného poštovného a balného (t.j. čiastka uvedená na faktúre).

V prípade chybnej expedície (na faktúre je uvedená správna kniha, ale v balíku bola doručená kniha iná), zašlite prosím chybne zaslanú knihu s kópiou faktúry na našu adresu, obratom Vám zašleme knihu správnu.

Ak budete požadovať náhradu nákladov za poštovné, ktoré ste uhradili pri vybavovaní reklamácie, skopírujte alebo naskenujte podací lístok od zásielky a tento obratom s popisom požiadavky, číslom faktúry, číslom zákazníka a číslom Vášho účtu, na ktorý chcete čiastku vrátiť, zašlite do rúk pracovníka, ktorý Vašu reklamáciu vybavuje.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na publikácie objednané priamo v nakladateľstve Albatros media Slovakia a v internetovom obchode www.albatrosmedia.sk, teda nie na publikácie zakúpené v kníhkupectve, či v iných internetových obchodoch.

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať:

e-mailom: eshop@albatrosmedia.sk
telefonicky: 02/4445 2048 (Po-Piat. 8:00-16:00), 
písomne poštou na adrese: 

Albatros Media Slovakia s.r.o.

Mickiewiczova 9

811 07  Bratislava


3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje, ktoré nám sú zverené sú dôverné a nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a budeme s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade, že chcete, aby Vaše osobné údaje boli z našej databázy úplne odstránené, zašlite nám prosím žiadosť o vymazanie osobných údajov na adresu eshop@albatrosmedia.sk a Vaše osobné údaje budú neodkladne z databázy odstránené a  v prípade ďalších nákupov budete musieť vytvoriť úplne nový zákaznícky účet. Svoje údaje môžete tiež meniť v sekcii Váš účet.

 

Súbory na stiahnutie

Pre viac informácií o našich knihách a ich nákupe volajte 02/4445 2046 (Po-Pia 8:00 – 16:00)

Facebook Albatros Media  Nájdete nás na Facebooku

© Albatros Media Slovakia s.r.o.

Tento e-shop je určený pre predaj kníh koncovým zákazníkom nakladateľstva Albatros Media Slovakia, neslúži pre predaj kníhkupcom a ďalším obchodným partnerom spoločnosti Albatros Media Slovakia s.r.o.

Všetky ponúkané akcie a zľavy platia iba pri objednávke v tomto e-shope.

Vyrobila spoločnosť Nový Web s.r.o.

RSS novinky  Rss novinky

RSS aktuality  Rss aktuality

Súhlasím

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Viac informácií