EN

Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov a súkromia nositeľov autorských majetkových práv

1. KTO SME A NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ VO VECIACH OCHRANY VÁŠHO SÚKROMIA

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete za nižšie uvedenými účelmi, sú spracúvané našou spoločnosť Albatros Media Slovakia s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46106596, DIČ: 2023240274, IČ DPH:SK2023240274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B (ďalej len „naša spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“).

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu, prípadne k ich zneužitiu. Vaše súkromie si vážime a rešpektujeme ho.

Niektoré z Vami poskytovaných údajov majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 704/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby, uzavrieť s Vami zmluvný vzťah a plniť si povinnosti z neho vyplývajúce.

Zaväzujeme sa, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Vyhlasujeme, že Váš v prípade ak je na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona vyžadovaný Váš súhlas, súhlas si nebudeme nijako vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia uzavretia zmluvného vzťahu, poskytnutia služby, predaja tovaru alebo povinnosti nami ustanovenej.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V prípade, Vašich otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov, prípadne pri uplatňovaní Vašich práv uvedených v odseku „Poučenie o vašich právach“ a v odseku „Právo namietať“ sa neváhajte na nás obrátiť. Použite, prosím, niektorí z nižšie uvedených kontaktov:

E-mail: simona.babcanova@albatrosmedia.cz, ivana.maresova@albatrosmedia.cz, michal.holy@albatrosmedia.cz
Telefón: +420 261 397 200

2. AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME

Od Vás ako našich zmluvných partnerov – autorov, nositeľov autorských práv, naša spoločnosť spracúva osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, adresa (trvalé bydlisko, kontaktná adresa)/miesto podnikania, dátum narodenia/IČO, DIČ, telefónne číslo (pevná linka, mobil), e-mailová adresa a číslo bankového účtu. Uvedené údaje s výnimkou telefónneho čísla a e-mailovej adresy sú povinné. Tieto údaje slúžia na Vašu presnú identifikáciu a umožňujú nám plniť zmluvné povinnosti – najmä vystavenie daňových dokladov, zasielanie autorských výtlačkov a podobne. Bez toho, aby ste nám povinné údaje poskytli, nie je možné zmluvu uzavrieť. Okrem týchto údajov môžeme tiež spracúvať nepovinné údaje akými sú Váš životopis a prípadne fotografia, avšak výlučne na literárny účel, a to v knižných publikáciách ktorých ste autor (máte k nim majetkové autorské práva)

Všetky vyššie uvedené osobné údaje získavame priamo od Vás.

3. NA AKÝ ÚČEL A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvame na účely:

 • uzavretia zmluvného vzťahu a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Vami poskytnuté osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, na plnenie zmluvných povinností – napr. na zaslanie autorských výtlačkov, vyúčtovaní, fakturácie, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán;
 • archivácie, ktorá je potrebná na splnenie povinností vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi. V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve sme povinní archivovať účtovné doklady po dobu 10 rokov odo dňa ich vystavenia. V 10 ročnej lehote (ktorá zodpovedá objektívnej premlčacej lehote podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka) uchovávame aj osobné údaje uvedené v zmluve, pre prípad potreby preukázania a uplatňovania možných právnych nárokov. V prípade ak dôjde k súdnemu sporu dokumenty s vašimi osobnými údajmi uchovávame 10 rokov po ukončení súdneho sporu;
 • literárny účel - v knižných publikáciách vydávaných našou spoločnosťou, ktorých ste autor (máte k nim majetkové autorské práva). Na spracúvanie osobných údajov na tento účel sme oprávnení na základe zákona;

Na vyššie uvedené účely sa Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje.

4. KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJEME

Vaše osobné údaje môžu byt v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím osobám. Ide o nižšie uvedené okruhy príjemcov:

 • Doručovateľské spoločnosti
 • Spoločnostiam v skupine Albatros Media (v ktorých má majetkovú účasť spoločnosť Albatros Media a.s., so sídlom Na Pankráci 30, 140 00 Praha)
 • Audítorským spoločnostiam
 • IT spoločnosti
 • Orgány štátnej správy – daňové úrady, zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne, súdy, súdny exekútori a podobne, atď.

5. DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame v závislosti od účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. V prípade spracúvania osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a archivácie, Vaše osobné údaje uchovávame v zákonných lehotách, teda po dobu 10 rokov.

6. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

V zmysle platných všeobecne záväzných právnym predpisov, Vám ako dotknutej osobe (ďalej len „dotknutá osoba“) prislúchajú nižšie uvedené práva:

A. Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

B. Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz ak:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa
 • c) spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
 • e) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • f) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • g) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.

Právu na výmaz nemožno vyhovieť ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona,
 • d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona, ak je pravdepodobné, že toto právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • e) na uplatnenie právneho nároku.

C. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa zákonných ustanovení, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

D. Ostatné práva

Vzhľadom na povahu spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že im vzniká tiež právo žiadať o preskúmanie individuálneho rozhodnutia vygenerovaného Programovou aplikáciou, ktoré bolo založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov ako aj právo na prenosnosť údajov.

Prevádzkovateľ Dotknuté osoby upozorňuje, že pri vybavovaní žiadosti o výkon práv dotknutej osoby podľa zákona môže požiadať žiadajúcu dotknutú osobu o dôveryhodné overenie jej totožnosti, a to najmä v prípade, ak dotknutá osoba bude žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle prevádzkovateľa (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).

7. PRÁVO NAMIETAŤ

Okrem práv uvedených vyššie Vám tiež patrí právo namietať. Čo toto právo pre Vás ako dotknutú osobu znamená?

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona.

8. PORUŠENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Zároveň Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk) sťažnosť podľa ust. § 100 zákona.

V Bratislave dňa 09.01.2018

Dátum účinnosti 25.05.2018

Budete to vedieť ako prvý!

Zaujíma Vás, aký knižný hit práve vychádza, na aký tovar je výhodná zľava, aká beží súťaž o ceny? Prihláste sa k odberu našich e-mailových noviniek!