EN

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") sa riadia všetky maloobchodné vzťahy, t.j. vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou Albatros Media Slovakia s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46106596, DIČ: 2023240274, IČ DPH:SK2023240274, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B (ďalej len "dodávateľ alebo "predávajúci"), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu http://albatrosmedia.sk/ a kupujúcimi, ktorí sú spotrebitelia (ďalej len "odberateľ" alebo "kupujúci").

Všetky obchodné zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: eshop@albatrosmedia.sk

telefónne číslo: +421 2 445 2046

Príslušným orgánom kontroly poskytovania služieb/predaja tovaru je Slovenská obchodná inšpekcia. Pre Bratislavský kraj je orgánom dozoru Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava (ďalej len „SOI“).

 

1.2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - touto osobou sa na účely týchto Podmienok rozumieme naša spoločnosť, nakoľko pri uzatváraní a plnení zmluvy konáme v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. a priamo alebo prostredníctvom iných dodávateľov dodávame kupujúcemu výrobky alebo poskytujeme služby.

Dodávateľ/predávajúci - touto osobou sa na účely týchto Podmienok rozumieme naša spoločnosť, nakoľko pri uzatváraní a plnení zmluvy konáme v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. a priamo alebo prostredníctvom iných dodávateľov dodávame kupujúcemu výrobky alebo poskytujeme služby.

Kupujúci/odberateľ - spotrebiteľ – touto osobou sa na účely týchto Podmienok rozumiete vy , avšak len v prípade ak pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonáte v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupujete výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako za účelom podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - Vaša objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia nášho záväzného súhlasu s Vašim návrhom (záväzne Vám Vašu objednávku potvrdíme potvrdením objednávky). Od tohto momentu medzi nami vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky - ide o zmluvnú dohodu medzi našou spoločnosťou a Vami, ktorá je obsiahnutá v tomto dokumente. Zaslaním objednávky vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a ste nimi viazaní od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. S týmito obchodnými podmienkami máte možnosť sa oboznámiť ešte pred vlastným uskutočnením svojej objednávky, teda ste na ne dostatočne dopredu upozornení. Odoslaním Vašej objednávky túto skutočnosť potvrdzujete a my máme za to, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a že s nimi súhlasíte.

 

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Vybavenie objednávky a dodacia lehota

Objednaný tovar Vám bude podľa jeho dostupnosti a našich prevádzkových možností dodaný v čo najkratšej dobe prostredníctvom pošty alebo inej doručovateľskej spoločnosti. Tovar Vám doručíme do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky (pri dodaní tovaru na dobierku) alebo od pripísania platby na náš účet, v prípade ak si zvolíte bezhotovostnú platbu za tovar.

Ak niektorý Vami objednaný tovar z objednávky nebude možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o nemožnosti dodania tovaru (prípadne jeho časti) informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami zvolený bankový účet.

Objednaný tovar ste povinní prevziať v dohodnutom mieste a čase a to buď osobne alebo inou Vami poverenou osobou a zabezpečiť tak prevzatie tovaru. Skutočnosť, že ste tovar prevzali písomne potvrdíte v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdržíte tiež účtovný doklad (faktúru).

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak tovar neprevezmete v dohodnutom čase a mieste, alebo ak bezdôvodne odmietne tovar prevziať. Dávame Vám do pozornosti, že v prípade, ak si objednaný tovar neprevezmete a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnako sme oprávnení požadovať od Vás úhradu náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné, avšak len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenie dodávky tovaru, ktoré zavinil prepravca (Slovenská pošta, kuriér) alebo Vami nesprávne zadaná adresa, na ktorú má byť tovar doručený. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky ste povinní ju skontrolovať, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru ste oprávnení zásielku neprevziať.

 

2.2 Zrušenie objednávky

Ak si z akéhokoľvek dôvodu budete priať Vašu objednávku zrušiť ešte pred jej vybavením, prosím, informujte nás o tom bez zbytočného odkladu. Túto informáciu s uvedeným Vášho mena a priezviska ako aj čísla objednávky, zašlite na našu e-mailovú adresu: eshop@albatrosmedia.sk. V prípade, ak ste Vašu objednávku už zaplatili, peniaze Vám vrátime späť do 14 dní na účet, z ktorého bola platba vykonaná.

 

2.3 Doprava a náklady na doručenie

Náklady na doručenie zahrňujú: poštovné, dobierku a balné. Určujú sa podľa konečnej výšky objednávky a po odčítaní všetkých zliav.

Ceny poštovného pri objednávkach do 35€:

  Online platba Bankový prevod Dobierka
Slovenská pošta - kuriér 2,99€ 2,99€ 3,99€
Slovenská pošta - balík na poštu  2,19€ 2,19€ 3,19€
Slovenská pošta - Balíkobox 2,19€ 2,19€ 3,19€
Packeta - kuriér 2,99€ 2,99€ 3,99€
Packeta - výdajné miesto / Z-box 2,19€ 2,19€ 3,19€
DPD Home 3,49€ 3,49€ 4,49€

 

Cena poštovného pri objednávkach nad 35€ je zadarmo.

 

2.4 Spôsob platby

Online platba (platobnou bránou cez internet) - po dokončení objednávky budete presmerovaní na platobný server tretej strany, kde vyplníte potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma zodpovedajúca výške kúpnej ceny bude z Vášho účtu odpočítaná.

Bankový prevod (zálohová faktúra) - konečnú sumu objednávky uhradíte pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky. Číslo objednávky získate pri jej dokončení. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Dobierka - Vaša objednávka je zaslaná poštou na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí.

 

2.5 Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny tovaru uvedené na našom internetovom obchode sú uvedené s DPH a sú konečné. Výsledná suma Vašej objednávky však môže byť navýšená o náklady na doručenie (bod 1.5 VOP) v závislosti od Vami zvoleného spôsobu doručenia tovaru. Súčasťou dodávky je riadny daňový doklad - faktúra. Všetky ceny vrátane akčných platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny.

 

2.6 Zľavy, zľavové kupóny, darčekové poukážky

Zľavy, zľavové kupóny

Pokiaľ ste v rámci našich špeciálnych akcií (rozposielanie, inzercia v časopisoch, e-mail, a pod.) dostali zľavový kupón s číselným kódom alebo heslo zľavovej akcie, je možné ho uplatniť v priebehu objednávkového procesu (v 1. kroku Nákupný košík). V jednej objednávke je možné uplatniť len jeden zľavový kupón alebo heslo zľavovej akcie. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.

 

Darčeková poukážka

Priamo na našej webovej stránke www.albatrosmedia.sk si môžete, jedným zo spôsobov uvedených v bode 2.3 týchto VOP, kúpiť službu - darčekové poukážky, ktoré môžete použiť na úhradu objednávok v našom e-shope. Ak neuhradíte cenu služby v uvedenej alebo inak oznámenej lehote Vaša rezervácia sa automaticky ruší a právo zo služby Vám nevzniká.

Po zaplatení ceny služby Vám bude vystavená darčeková poukážka. Darčekovou poukážkou možno platiť za tovar ako aj za náklady za doručenie tovaru objednaného výhradne v našom e-shope.

Darčekové poukážky si môžete zakúpiť v hodnotách:

15,00 €

30,00 €

50,00 €

100,00 €

Ak nie je uvedené inak, množstvo darčekových poukážok na jeden nákup, nie je obmedzené.

Každá darčeková poukážka má vlastný kód („kód kupónu“) a obmedzenú dobu trvania platnosti. Darčekovú poukážku môžete na Váš nákup použiť šesť (6) mesiacov odo dňa jej vystavenia. Darčeková poukážka platí len počas doby na nej uvedenej. Platnosť darčekovej poukážky nie je možné predĺžiť ani ju vymeniť za inú darčekovú poukážku s dlhšou dobou trvania platnosti. V prípade ak darčekovú poukážku stratíte, zničíte alebo Vám bude odcudzená, berte prosím na vedomie, že náhradné darčekové poukážky neposkytujeme. Darčekovú poukážku nie je možné vrátiť ani ju vymeniť za peniaze.

Darčekovú poukážku môžete použiť len na jednu objednávku na našom e-shope. Pri vytváraní objednávky zadajte kód poukážky do kolónky „Zľavový kód/ Darčeková poukážka“. V prípade, že hodnota Vašej objednávky bude vyššia než je hodnota darčekovej poukážky, môžete tento rozdiel doplatiť niektorým z ponúkaných spôsobov platby. Ak Vašu darčekovú poukážku použijete na úhradu objednávky v nižšej sume, než je hodnota darčekovej poukážky, zvyšok hodnoty automaticky prepadáva (peniaze nevraciame).

Na jeden nákup môžete použiť jednu alebo viac darčekových poukážok.

V prípade vrátenia tovaru, ktorý ste uhradili darčekovou poukážkou, Vám bude suma za tento tovar vrátená vo forme darčekovej poukážky vo výške prislúchajúcej vrátenému tovaru.

 

2.7 Odstúpenie od zmluvy

Od zmluvy, ktorú s nami uzavriete máte možnosť odstúpiť, a to aj bez udania dôvodu.

Odstúpiť od zmluvy ste oprávnení do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za Vami prevzatý ak Vy alebo Vami poverená iná tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednávaného tovaru alebo ak nastane niektorí z prípadov uvedených v ust. §7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Od zmluvy máte právo odstúpiť už pred začatím planutia lehoty na odstúpenie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy ste zachovali ak ste nám odstúpenie od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie, uvedenej v predchádzajúcom odseku.

V prípade ak sa rozhodnete uplatniť Vaše právo na odstúpenie od zmluvy, informujte nás o Vašom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Albatros Media Slovakia s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto alebo e-mail: eshop@albatrosmedia.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu. Po prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy Vám obratom zašleme potvrdenie, že nám bolo Vaše odstúpenie od zmluvy doručené. Dňom doručenia odstúpenia sa považuje odstúpenie od zmluvy za účinné.

V prípade včasného a oprávneného odstúpenia od zmluvy, Vám v lehote 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia, vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás na základe zmluvy alebo v jej súvislosti prijali, a to vrátane nákladov za dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Vyhradzujeme si právo dané nám zákonom, aby sme Vám peniaze v uvedenej lehote vrátili až po tom, ako nám bol tovar doručený alebo po tom ako nám hodnoverným spôsobom preukážete, že ste nám tovar zaslali späť.

Ak ste si výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, nie sme povinní uhradiť Vám dodatočné náklady. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré ste si zvolil, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia nami ponúkaný.

V prípade že od zmluvy odstúpite znášate náklady na vrátenie tovaru a v prípade väčšieho opotrebenia i čiastku odpovedajúcu tomuto opotrebeniu.

Tovar ste povinní nám vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme prijali Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Tovar musíte vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom ste ho prevzali. Vrátením tovaru sa rozumie skutočnosť, že nám ho zašlete na adresu našej spoločnosti. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, sme oprávnení vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Pri zaslaní tovaru späť Vám preto odporúčame tovar zabaliť tak, aby bol v priebehu prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

a) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

b) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

c) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

 

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Na všetok tovar predávaný v našom e-shope je Vám poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy si tovar prevezmete, ak nie je ustanovené inak.

Vaše reklamácie vybavujeme v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom a inými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov kupujúcich sú uvedené v Reklamačnom poriadku. Skutočnosť, že ste boli oboznámení s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami predávajúceho potvrdzujete odoslaním objednávky tovaru.

 

4. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavil Vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušil Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Ak na Vašu žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo ak na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa, kedy ste nám túto žiadosť odoslali, máte právo sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Počas alternatívneho riešenia sporov kupujúci - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Výber subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obrátite si môžete sami zvoliť. V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, ste oprávnení svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online), uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Túto platformu ste oprávnení využiť v jazyku, ktorý si zvolíte.

Platforma RSO je prístupná online na nižšie uvedenom webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: eshop@albatrosmedia.sk.

 

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracúvania osobných údajov a bližšie informácie o ochrane Vašich osobných údajov a súkromia, nájdete v časti Ochrana súkromia

Predávajúci je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 34 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries  a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.“

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto VOP, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z našich potrieb. V prípade, že dôjde k zmene VOP, o aktuálnom znení VOP budete informovaní spolu s odkazom na úplné znenie VOP. Ste oprávnení sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto VOP na našom webovom sídle.

 

V Bratislave, dňa 26.01.2022

 

NAPÍŠTE NÁM