EN

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť Albatros Media Slovakia s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46106596, DIČ: 2023240274, IČ DPH:SK2023240274, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B (ďalej len „predávajúci“) informuje našich zákazníkov, ktorí s nami uzavreli spotrebiteľskú kúpnu zmluvu, o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na tovar, ktorý ste si od nás zakúpili prostredníctvom internetových stránok www.albatrosmedia.sk (ďalej len „e-shop“).

Skutočnosť, že ste boli oboznámení s našim reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzujete zaslaním Vašej objednávky.

2. Zodpovednosť za vady

Ako predávajúci zodpovedáme za vady ktoré má tovar v čase keď si ho preberáte. Nezodpovedáme za vady tovaru, pre ktoré bola znížená jeho cena.

3. Záručná doba

Na tovar zakúpený prostredníctvom nášho e-shopu Vám poskytujeme 24 mesačnú záručnú dobu. V prípade použitého tovaru, poskytujeme na tovar záručnú dobu v trvaní 12 mesiacov.

Táto záručná doba Vám začína plynúť odo dňa, v ktorom tovar prevezmete.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď ste po skončení opravy boli povinní vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

4. Nárok na reklamáciu

Pri preberaní zásielky ste povinní si túto zásielku prekontrolovať. Ak je balík s objednaným tovarom evidentne poškodený už pri odovzdaní pracovníkom pošty, či prepravnou spoločnosťou (kuriér), odporúčame zásielku neprevziať a informovať nás o tejto skutočnosti telefonicky či e-mailom (kontakty uvedené nižšie) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 kalendárnych dní, aby sme mohli zásielku pre Vás opätovne vyexpedovať. Pokiaľ takto poškodenú zásielku od prepravcu prevezmete, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Ak zistíte , že tovar má vady až po prevzatí zásielky, je nutné do 3 dní (bez zbytočného odkladu) po prevzatí zásielky informovať o vade tovaru, e-mailom, poštou či telefonicky zamestnanca našej spoločnosti, ktorý Vašu objednávku vybavoval. Jeho meno je vždy aj s kontaktom uvedený na faktúre, ktorú dostanete spoločne s tovarom.

Ak Vám nebola dodaná kompletná objednávka časti, stačí túto požiadavku oznámiť telefonicky, e-mailom alebo písomne nášmu pracovníkovi a chýbajúci tovar Vám obratom pošleme.

Všetky Vaše reklamácie si môžete uplatniť:

 • písomne a to buď na e-mailovej adrese eshop@albatrosmedia.sk alebo poštou na adrese nášho sídla, prípadne
 • telefonicky na telefónnom čísle 02/4445 2046 (Po-Piat.8:00-16:00).

Reklamáciu si uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady, inak Vám právo na reklamáciu zaniká. V prípade že je v tomto reklamačnom poriadku ustanovená lehota na uplatnenie reklamácie, urobte tak, prosím, v tejto lehote.

Reklamovaný tovar nám, prosím, zašlite na adresu sídla našej spoločnosti k rukám pracovníka, ktorý Vašu objednávku vybavoval (meno a kontakt je uvedený na faktúre) a pripojte k nemu vystavenú faktúru, stručný popis vady tovaru a uveďte spôsob, akým si prajete reklamáciu vybaviť. Ak žiadate vrátenie peňazí, uveďte číslo Vášho účtu, kam majú byť peniaze vrátené.

O prijatí reklamácie Vám vydáme potvrdenie v určenej forme. Potvrdenie o prijatí reklamácie Vám doručíme ihneď po uplatnení reklamácie. Ak Vám nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, sme povinní Vám toto potvrdenie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Ak má tovar odstrániteľné vady, máte právo na bezplatné, riadne a včas odstránenie tejto vady, a to bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady máte právo požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Berte na vedomie, že v zmysle zákona sme oprávnení vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať .Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5. Zánik nároku na reklamáciu

Nárok na uplatnenie reklamácie tovaru zakúpeného v našom e-shope Vám zaniká:

 • nepreukázaním zakúpenia tovaru v našom e-shope,
 • neoznámením zjavných vád tovaru bezodkladne pri zakúpení tovaru alebo po ich prejavení,
 • uplynutím záručnej doby,
 • Vami zapríčineným poškodením tovaru

6. Spôsob vybavenia reklamácie

Každú Vašu reklamáciu preveríme a rozhodneme o spôsobe jej vybavenia. Spôsob vybavenia reklamácie sme povinní určiť ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pri nesplnení lehoty na vybavenie reklamácie, máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Reklamáciu vybavujeme, a teda reklamačné konanie ukončujeme niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru,
 • zamietnutím reklamácie.

V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.

Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

O vybavení reklamácie sme povinní vydať písomný doklad najneskôr, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať:
e-mailom: eshop@albatrosmedia.sk
telefonicky: 02/4445 2046
(Po-Piat.8:00-16:00),

písomne poštou na adrese:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava

7. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V prípade, že má zákazník status podnikateľa, zodpovednosť za vady tovaru, zakúpeného prostredníctvom nášho e-shopu sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

V Bratislave, dňa 04.07.2017

NAPÍŠTE NÁM