EN

Ochrana osobných údajov a súkromia zákazníka

Prevádzkovateľom internetového obchodu na internetovej stránke www.albatrosmedia.sk (ďalej len "e-shop") je spoločnosť Albatros Media Slovakia s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46106596, DIČ: 2023240274, IČ DPH:SK2023240274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B (ďalej len „predávajúci“).

Vaše súkromie si vážime a rešpektujeme a na nákup u nás nie je nutná registrácia. Napriek tomu sa potrebujeme od Vás dozvedieť niekoľko základných informácií, aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby k Vašej spokojnosti. Niektoré z týchto údajov majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"). Zaväzujeme sa, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Vyhlasujeme, že Váš súhlas si nebudeme vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti nami ustanovenej.

Na vybavenie Vašej objednávky od Vás budeme potrebovať najmä nižšie uvedené informácie:

  • meno a priezvisko
  • adresa trvalého bydliska
  • dodacia adresa (v prípade, že si tovar želáte doručiť na inú adresu, než je adresa Vášho trvalého bydliska)
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • číslo karty ISIC, ITIC, EURO26, EAN kód karty Sphere card, EAN kód rodinnej karty (za účelom poskytnutia zľavy z kúpnej ceny)

(ďalej len „osobné údaje“ alebo aj „údaje“)

Berte, prosím, na vedomie, že vyššie uvedené údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež spracúvané za účelom fakturácie, účtovníctva a archivácie. Na tieto účely sa Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, nevyžaduje. Na základe Vami udeleného predchádzajúceho súhlasu, môžu byť vyššie uvedené údaje spracúvané na účely marketingu a prevádzkovania vernostného programu.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie e-shopu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje môžu byt v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím osobám. Ide o subjekty, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky alebo ide o partnerské subjekty – sprostredkovateľov, v súlade so zákonom. Sprostredkovatelia sú vyberaní s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení.

Inými subjektami, s ktorými pri vybavení Vašej objednávky spolupracujeme sú najmä doručovateľské služby (dodacia adresa). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Záväzným odoslaním Vašej objednávky potvrdzujte, že ste pred vykonaním tejto objednávky boli informovaní o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie Vašich osobných je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Rovnako potvrdzujete, že ste boli poučení o Vašich právach, ktoré vám ako dotknutej osobe prináležia v zmysle zákona.

Zaškrtnutím príslušného políčka pri objednávke tovaru môžete vyjadriť svoj súhlas so:

  • spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, najmä na zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách;
  • so spracúvaním a uchovávaním Vašich osobných údajov na účely prevádzkovania vernostného programu.

Vaše osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie si našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, po dobu jeho trvania, ktorá je uvedená pri tom ktorom súhlase v závislosti od účelu na ktorý je súhlas udelený.

V Bratislave dňa 04.07.2017

NAPÍŠTE NÁM