EN

Ochrana súkromia

1. KTO SME A NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ VO VECIACH OCHRANY VÁŠHO SÚKROMIA

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete za nižšie uvedenými účelmi, sú spracúvané našou spoločnosť Albatros Media Slovakia s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46106596, DIČ: 2023240274, IČ DPH:SK2023240274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B (ďalej len „naša spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“). S Vašimi osobnými údajmi nakladáme v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu, prípadne k ich zneužitiu. Vaše súkromie si vážime a rešpektujeme ho.

Niektoré z Vami poskytovaných údajov majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon"). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby, uzavrieť s Vami zmluvný vzťah a plniť si povinnosti z neho vyplývajúce.

V prípade, Vašich otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov, prípadne pri uplatňovaní Vašich práv uvedených v odseku „Poučenie o vašich právach“ a v odseku „Právo namietať“ sa neváhajte na nás obrátiť. Na uplatnenie práv prosím využite formulár.  V prípade otázok ochrany Vášho súkromia, sa na nás obráťte na niektorí z nižšie uvedených kontaktov:

E-mail: gdpr@albatrosmedia.sk

Telefón: +420 261 397 200

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

 

2. KOHO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÝ ÚČEL A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVANIE ROBÍME?

A. Osobné údaje návštevníkov e-shopu

B. Osobné údaje zákazníkov

C. Osobné údaje nositeľov autorských práv

D. Osobné údaje ostatných zmluvných partnerov (dodávatelia, odberatelia, blogeri, atď.)

E. Osobné údaje subjektov v súvislosti s vybavovaním podnetov a otázok a žiadostí o splnenie práv

F. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie

G. Osobné údaje zamestnancov (kontaktných osôb) zmluvných partnerov

 

A. Osobné údaje návštevníkov e-shopu

V prípade, že nie ste náš zákazník a zaujímajú Vás informácie o našich novinkách, zľavách a ponúkaných produktoch, máte možnosť prihlásiť sa na odber newsletterov. Na to, aby sme Vás mohli všetky tieto informácie zasielať, potrebujeme Vašu e-mailovú adresu. Tú spracúvame výlučne za účelom zasielania elektronických newsletterov na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Súhlas so spracúvaním osobných údajov nám dávate na dobu 5 rokov a máte možnosť ho kedykoľvek odvolať – či už odhlásením sa z odberu noviniek priamo v spodnej časti e-mailu, ktorý obsahuje newsletter alebo zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu gdpr@albatrosmedia.sk. Po odvolaní súhlasu bude Vaša e-mailová adresa z našej databázy newsletterov vymazaná.

 

B. Osobné údaje zákazníkov e-shopu

Na vybavenie Vašej objednávky (teda na uzavretie kúpnej zmluvy a plnenia tejto zmluvy) od Vás budeme potrebovať Vaše meno a priezvisko/ obchodné meno, adresa (trvalé bydlisko, kontaktná adresa)/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak sú pridelené) e-mailová adresa, telefónne číslo. V prípadne ak si uplatňujete zľavu na nákup tiež číslo Vašej karty ISIC, ITIC, EURO26, EAN kód karty Sphere card, EAN kód Ikea Family alebo EAN kód karty EGOCARD.

Bez vyššie uvedených osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu medzi Vami a našou spoločnosťou uzavrieť. Vami poskytnuté osobné údaje  sú  nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy, na plnenie zmluvných povinností - vybavenie objednávky, dodanie tovaru, fakturácie a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

.Okrem údajov potrebných na vybavenie Vašej objednávky spracúvame tiež Vašu históriu objednávok a v prípade registrácie tiež login a heslo k Vášmu účtu.

Na aký účel a na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracúvame  

Berte, prosím, na vedomie, že vyššie uvedené údaje spracovávame na účely:

 • vybavenia a doručenia vašej objednávky;
 • archivácie, ktorá je potrebná na splnenie povinností vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • priameho marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasielať informácie o našich novinkách, zľavách na ponúkaných tovaroch. Spracúvanie osobných údajov na účely marketingu je založené na právnom základe oprávneného záujmu, nakoľko medzi nami ako predávajúcim a Vami ako našim zákazníkom existuje právny vzťah založený kúpnou zmluvou, pričom obsahom priameho marketingu budú výhradne informácie o obdobných tovaroch aké ste si v našom e-shope zakúpili. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť priamo v spodnej časti e-mailu, ktorý obsahuje newsletter alebo zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu gdpr@albatrosmedia.sk. Po odvolaní súhlasu bude Vaša e-mailová adresa z našej databázy newsletterov vymazaná.
 • účasti na vernostnom programe ak sa do vernostného programu prihlásite;
 • hodnotenia spokojnosti s nákupom. Váš názor nás zaujíma. Naše služby chceme neustále vylepšovať, a preto Vám na Vašu e-mailovú adresu bude po určitom čase od Vašej záväznej objednávky doručený dotazník spokojnosti s nákupom na našich webových stránkach, kde budete mať možnosť nás ohodnotiť.

 

C. Osobné údaje nositeľov autorských práv

Ak ste autorom diela (autor textu, prekladu, ilustrácií, grafickej úpravy), resp. nositeľ autorských práv, naša spoločnosť o Vás spracúva osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, adresa (trvalé bydlisko, kontaktná adresa)/miesto podnikania, dátum narodenia, rodné číslo/IČO, DIČ, IČ DPH (ak sú pridelené), telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu a rodné číslo (vo výnimočných prípadoch, ak je to vyžadované právnymi predpismi). Uvedené údaje s výnimkou telefónneho čísla a e-mailovej adresy sú povinné. Tieto údaje slúžia na Vašu presnú identifikáciu a umožňujú nám plniť zmluvné povinnosti – najmä uzavretie licenčnej zmluvy, vystavenie daňových dokladov, zasielanie autorských výtlačkov a podobne. Bez toho, aby ste nám povinné údaje poskytli, nie je možné zmluvu uzavrieť.

Na aký účel a na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracúvame?

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvame na účely:

 • uzavretia zmluvného vzťahu a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu;
 • archivácie, ktorá je potrebná na splnenie povinností vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Na vyššie uvedené účely sa Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje.

 

D. Osobné údaje ostatných zmluvných partnerov (dodávatelia, odberatelia, blogeri, atď.)

Od Vás ako našich zmluvných partnerov, naša spoločnosť získava a spracúva osobné údaje, nevyhnutné na uzavretie zmluvného vzťahu, ide najmä o meno a priezvisko, adresa (trvalé bydlisko, kontaktná adresa)/miesto podnikania, dátum narodenia/IČO, DIČ, IČ DPH (ak sú pridelené),  telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje kontaktnej osoby (ak existuje), a číslo bankového účtu (ak predmetom zmluvy má byť peňažné plnenie). Tieto údaje slúžia na Vašu presnú identifikáciu a umožňujú nám plniť zmluvné povinnosti. Presný rozsah povinných údajov závisí od konkrétneho zmluvného typu. Bez toho, aby ste nám povinné údaje poskytli, nie je možné zmluvu uzavrieť.  

Na aký účel a na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracúvame?

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvame na účely:

 • uzavretia zmluvného vzťahu a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Vami poskytnuté osobné údaje  sú  nevyhnutné na uzavretie zmluvy, na plnenie zmluvných povinností, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán;
 • priameho marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasielať informácie o našich novinkách, zľavách na ponúkaných tovaroch. Spracúvanie osobných údajov na účely marketingu je založené na právnom základe oprávneného záujmu, nakoľko medzi nami existuje právny vzťah založený zmluvou. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť priamo v spodnej časti e-mailu, ktorý obsahuje newsletter alebo zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu gdpr@albatrosmedia.sk. Po odvolaní súhlasu bude Vaša e-mailová adresa z našej databázy newsletterov vymazaná.
 • archivácie, ktorá je potrebná na splnenie povinností vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

E. Osobné údaje subjektov v súvislosti s vybavovaním podnetov a otázok a žiadostí o splnenie práv

Pre zodpovedanie otázok a vybavovanie požiadaviek a podnetov adresovaných našej spoločnosti bude naša spoločnosť spracovávať osobné údaje poskytnuté osobou, ktorá otázku či požiadavku vzniesla. Takto poskytnuté osobné údaje bude naša spoločnosť spracovávať len v nevyhnutne (poskytnutom) rozsahu a len do doby vybavenia dotazu, požiadavku či podnetu ak nevznikne potreba spracovávať osobné údaje na iné účely (napr. na ochranu práv a právom chránených záujmov našu spoločnosti). Tieto osobné nám poskytujete dobrovoľne. Bez nich  by naša spoločnosť nebola schopná otázku, požiadavku alebo podnet vybaviť, a preto sa Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nevyžaduje.

 

F. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a iných prílohách, ktoré nám uchádzač o zamestnanie zašle.

Tieto osobné údaje spracúvame za účelom výberového konania. Po jeho ukončení, resp. ak s nami nevznikne pracovný vzťah (založený pracovnou zmluvou alebo niektorou z dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru podľa zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce), Vaše osobné údaje budú zlikvidované. Ak chcete, aby sme Vami poskytnuté údaje spracovávali pre prípad ak by sme pre Vás našli inú vhodnú pracovnú pozíciu, musíte nám s tým udeliť Váš súhlas.

 

G. Osobné údaje zamestnancov (kontaktných osôb) zmluvných partnerov

V prípade, že ste zamestnancom nášho zmluvného partnera a bol ste označený ako kontaktná osoba na komunikáciu s našou spoločnosťou, spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, pracovné zaradenie a pracovné telefónne číslo. Presný rozsah osobných údajov závisí od konkrétneho zmluvného typu.

Na aký účel a na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame?

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracovávame na účely:

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu;
 • priameho marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasielať informácie o našich novinkách, zľavách na ponúkaných tovaroch. Spracovanie osobných údajov na účely marketingu je založené na právnom základe oprávneného záujmu, pretože medzi nami existuje právny vzťah založený zmluvou. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť priamo v spodnej časti e-mailu, ktorý obsahuje newsletter alebo zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu gdpr@albatrosmedia.sk.
 • archivácia, ktorá je potrebná na splnenie povinností vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

3. AKO DLHO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Osobné údaje spracúvame a uchovávame v závislosti od účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. V prípade spracúvania osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo oprávneného záujmu Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania týchto účelov a následne aj po ukončení jej platnosti podľa lehôt vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, tie spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, ak nebude Váš súhlas pred tým odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe,

 

4. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu.

Vaše osobné údaje môžu byt v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené najmä materskej spoločnosti Albatros Media a.s., Na Pankráci 30, 140 00 Praha a správcami, s ktorými má naša spoločnosť uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Správcovia sú subjekty, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, alebo sú to partnerské subjekty, ktoré Vás informujú o našich novinkách a našich produktoch alebo ide o dodávateľov IT služieb, audítorov a inkasné spoločnosti.

 

5. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

Všetky osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, nijako si ich od vás nevynucujem. Vo vzťahu k Vašim osobným /údajom, máte v zmysle Zákona, najmä nižšie uvedené práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
 • Právo nebyť subjektom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

 

6. PRÁVO NAMIETAŤ

Okrem práv uvedených vyššie Vám tiež patrí právo namietať. Čo toto právo pre Vás znamená?

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenia či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettre Vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä § 27 Zákona.

 

7. PORUŠENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Zároveň Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk) sťažnosť podľa ust. § 100 Zákona.

 

V Bratislave dňa 28.03.2018

 

NAPÍŠTE NÁM