EN

Manažerské účetnictví

Bohumil Král a kol.


Nové vydání jedinečné domácí monografie nepopisuje pouze tradiční účetní metody a postupy; dokumentuje také vývoj ve využití progresivních metod řízení výnosnosti kapitálu, finanční pozice a peněžních toků. Přibližuje vztah manažerského účetnictví a systému řízení na bázi controllingu – vývoje controllingu a využití jeho principů v systému podnikového řízení a rovněž nové vývojové tendence manažerského účetnictví – rozvoj manažerských řídicích systémů a tzv. environmentálního účetnictví.

Informácie

Jazyk čeština
Počet strán 664
EAN 9788072612178
Dátum vydania 1.1.2012
Vek od 0
Formát 165x235 mm
Vydavateľstvo MANAGEMENT PRESS
Hmotnosť 1,08
Typ kniha
Väzba viazaná s laminovaným poťahom

Je bohužel skutečností, že úroveň účetních informací a účetnictví v roli informačního nástroje řízení hodnotových procesů byla dlouhodobě v řadě našich podniků nepříliš vysoká. Centrálně plánovitý systém řízení, charakteristický hlavní orientací na ovládání věcných procesů z nadpodnikové úrovně, jejich kvalitu hluboce poznamenal.

     Z řady důvodů, mezi nimiž hrála podstatnou roli nestabilita ekonomiky, neujasněnost vlastnických vztahů, nutnost jejich transformace a v neposlední řadě i požadavek přizpůsobit evropským standardům vykazované informace finančního účetnictví, zůstala otázka zlepšení jejich vypovídací schopnosti mimo hlavní směr zájmu i v průběhu devadesátých let minulého století.

     Současnou etapu lze však již obecně charakterizovat optimističtěji. Řada progresivních podniků dokazuje, že k jejich úspěchu přispívá i informační systém, jehož integrujícím prvkem, „vrcholem“ je manažersky orientované účetnictví. Další část podniků si uvědomuje, že v konkurenci obstojí pouze v případě, že bude schopna efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a finanční pozici, a snaží se takový systém budovat. K obdobným závěrům pak docházejí i pracovníci odpovědní za chod zdravotnických zařízení, škol, státní správy a ostatních neziskových organizací, jejichž cílem sice není maximalizace hodnotových efektů, ale jejichž úspěšná činnost je mimo jiné spojena s řízením nákladového procesu.

     Všechny tyto tendence jsou potvrzením skutečnosti, která je typická pro země s vyspělou tržní ekonomikou již řadu let: hodnotové informace, potřebné k běžnému řízení a ke zhodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku, zde tvoří relativně samostatný uživatelský subsystém, jehož koncipování, praktické tvorbě a posuzování jeho kvality je věnována větší pozornost než zajištění oficiální informační povinnosti vůči externím uživatelům.

     Obsáhlá monografie Manažerské účetnictví (nakladatelství Management Press, váz., 664 str., doporučená cena 809 Kč) autorského kolektivu vedeného předním českým odborníkem a významným pedagogem Bohumilem Králem se nesnaží pouze o popis metod a postupů, které se tradičně používají; jejím cílem je také naznačit tendence ve využití progresivních metod řízení efektivnosti a finanční pozice. Z tohoto důvodu, ale také vzhledem k variabilitě činností, v jejichž řízení lze zmíněných postupů využít, přistupuje k výkladu většiny problémových okruhů na obecné úrovni a s využitím modelových příkladů. Text knihy však také respektuje zásadu, že každý obecný závěr je třeba konkretizovat na praktických příkladech z různých oblastí jeho aplikace.

     Třetí, doplněné a aktualizované vydání reaguje na vývoj v oblasti zkoumané disciplíny, v němž se uplatňuje řada tendencí. Těmi nejvýznamnějšími jsou

- snaha překonat jeho úzce disciplinární orientaci, a to hlavně budováním šíře zaměřených systémů řízení, jejichž řešení se soustřeďuje zejména na systémové vazby mezi těmito nástroji a metodami a manažerským účetnictvím;

- snaha reagovat na skutečná, ale někdy i domnělá omezení účetních informací rozšířením spektra jejich zájmu.

     Další vývojové tendence – zejména multidimenzionalita jako základní rys řízení podniků, který se projevuje v silné integraci všech významných aspektů jejich cílevědomého ovládání – strategického, taktického i operativního horizontu, výkonového, odpovědnostního i procesního průřezu, organizační, plánovací, kontrolní, motivační i informační funkce a také jeho naturálně věcné a hodnotové podstaty – byly zapracovány do textu v zásadě všech ostatních kapitol.

     Obsahově je kniha rozdělena do jednadvaceti kapitol. Po úvodních čtyřech kapitolách, které vymezují cíl, obsah a strukturu manažerského účetnictví a jeho vztah ke controllingu, charakterizují jeho pojmový aparát se zvláštním zřetelem k různým pojetím a členěním nákladů, jež jsou ústřední kategorií manažerského účetnictví, a které se zaměřují na obecná východiska zobrazení podnikatelského procesu v manažersky zaměřeném účetním systému, je výklad rozdělen do pěti relativně rozsáhlých částí.

     První část, vymezená kapitolami 5–9, se zabývá otázkami využití hodnotových informací pro řízení podniku a procesů probíhajících uvnitř podnikové struktury po linii výrobků, prací a služeb. Z tohoto hlediska se výklad zaměřuje zejména na otázky tvorby a využití kalkulačního systému. Předmětem závěrečné, deváté kapitoly této části je pak systémové vyjádření těchto informací v manažersky orientovaném účetním systému, který navíc respektuje různá specifika podnikání.

     Druhá část, vymezená kapitolami 10–13, je věnována problematice stanovení podnikových cílů a metodám, které jejich dosažení podporují v reálném průběhu podnikatelského procesu.

     Předmětem třetí části, vymezené kapitolami 14–16, jsou otázky transformace podnikových cílů na úkoly stanovené vnitropodnikovým útvarům a další aspekty spojené s tzv. odpovědnostním řízením podnikových procesů.

     Čtvrtá část, vymezená kapitolami 17–19, je věnována otázkám využití informací manažerského účetnictví ke zhodnocení a výběru variant budoucího vývoje ekonomického subjektu, a tedy k rozhodování o dalším průběhu jeho činnosti.

     Předmětem poslední, páté části, která obsahuje kapitoly 20 a 21, jsou možnosti využití informací manažerského účetnictví v dlouhodobém horizontu strategického řízení a nejvýznamnější současné vývojové tendence manažerského účetnictví, charakteristické jednak jeho integrálním propojením s manažerskými řídicími systémy, jednak snahou o zobrazení environmentálních aspektů podnikání.

     Každá kapitola je uvedena stručným vymezením cílů vykládané problematiky; jeho smyslem je seznámit čtenáře se základními problémovými okruhy dané oblasti a ukázat jejich pojmová i obsahová východiska. V dalších částech jednotlivých kapitol prolíná výklad s příkladovými aplikacemi. V závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí, základní přehled otázek, které byly předmětem výkladu, a příkladová část, které by vám měly dát možnost souhrnné rekapitulace.

     Hodnotu knihy zvyšuje glosář – abecední přehled klíčových používaných pojmů s jejich obsahovým vymezením, seznam použité literatury a věcný rejstřík.

     Součástí knihy je rovněž CD-ROM pro počítačové prezentace pro vyučující a lektory.

     Lze předpokládat, že i nové vydání knihy bude inspirací a pomocníkem širokému okruhu uživatelů: řídícím pracovníkům na různých úrovních podnikové hierarchie, kteří si již dříve osvojili základní znalosti účetnictví a mají zájem o jejich rozšíření, pracovníkům poradenských firem, kteří se orientují na řešení otázek podnikového a vnitropodnikového řízení, včetně jejich informačního zajištění, odborníkům specializovaným na hodnotové řízení, a to nejen v podnikatelské sféře, a posluchačům vysokých škol a účetně zaměřených profesních vzdělávacích systémů.

Súbory na stiahnutie

PDF Ukážka.PDF

Uživateľská recenzia

Žiadne užívateľské hodnotenia nie sú dostupné.

Vaše hodnotenie

Používateľskú recenziu môžu vkladať len registrovaní užívatelia

 Prihlásiť
NAPÍŠTE NÁM